27 Mikołajkowe Spotkania Taneczne

Krosno

6 grudnia 2019

Regulamin 27 Mikołajkowych Spotkań Tanecznych.

XXVII Międzywojewódzki Przegląd Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Tanecznych "MIKOŁAJKOWE SPOTKANIA TANECZNE”

ORGANIZATOR:

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza w Krośnie.

CEL PREZENTACJI:

Popularyzacja różnych form tanecznych. Stworzenie możliwości prezentacji i konfrontacji dorobku artystycznego amatorskich zespołów tanecznych. Wymiana doświadczeń i nawiązanie współpracy.

DATA I MIEJSCE:

6 grudnia 2019 r. godz. 10.00 (piątek) Sala widowiskowa RCKP, ul. Kolejowa 1, 38-400 Krosno tel. 13 43 218 98, fax: 13 43 215 71, e-mail: kleks@rckp.krosno.pl

UCZESTNICY:

 • Zespoły różnych form tanecznych - towarzyski, współczesny, nowoczesny, inne formy (z wyłączeniem

zespołów ludowych) działające w szkołach, domach kultury, klubach tanecznych, szkołach tańca.

 • Każdy uczestnik może być członkiem tylko jednego zespołu.

KATEGORIE:

O zakwalifikowaniu zespołu do danej kategorii wiekowej decyduje większość dzieci z danej grupy wiekowej.

 • I kat. wiekowa: 7 - 11 lat
 • II kat. wiekowa: 12 - 15 lat
 • III kat. wiekowa: powyżej 15 lat.
 • IV kat. „Najlepszy debiut sceniczny” - dotyczy zespołów prezentujących się po raz pierwszy na

scenie - bez podziału na wiek.

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • Zespoły prezentują jeden układ taneczny o łącznym czasie do 5 minut.
 • Zespoły nie mogą prezentować programów z poprzednich edycji „Mikołajkowych Spotkań Tanecznych”.
 • Przesłanie karty zgłoszenia wraz z listą uczestników z podaniem roku urodzenia do 20 listopada

2019 r. na adres organizatora.

 • Koszt akredytacji (20 zł od uczestnika) zgodnie z ilością zgłoszonych osób należy wpłacić do 20

listopada 2019 r. na konto organizatora: Bank Pekao S.A. I Oddział w Krośnie - 38 1240 2311 1111 0010 6149 9002

 • Terminowa wpłata akredytacji jest warunkiem umieszczenia zespołu w programie.

OCENA I NAGRODY:

 • Powołane przez organizatora jury (minimum trzy osoby) będzie oceniać wg następujących kryteriów:

opracowanie choreograficzne, technika wykonania, dobór i estetyka kostiumów, ogólny wyraz artystyczny.

 • Wszystkie zespoły otrzymają dyplomy i upominki.
 • Sposób przyznawania nagród i wyróżnień organizator pozostawia jurorom.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH:

 • Zgłoszenie zespołu do udziału w przeglądzie oznacza zgodę na przetwarzanie przez organizatora

danych osobowych podanych w karcie zgłoszenia w celach niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia organizowanego wydarzenia zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do ich wglądu i poprawiania.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania danych: wizerunku, imienia i nazwiska,

miejscowości, nazwy zespołu i instytucji delegującej w zakresie publicznej promocji przeglądu.

 • Organizator zastrzega sobie prawo do fotograficznej i audiowizualnej rejestracji prezentacji

oraz publikacji zarejestrowanych multimediów w materiałach promocyjnych związanych z organizowanym przeglądem.

SPRAWY ORGANIZACYJNE:

 • Wszystkie zespoły prezentują się przy jednakowym, białym oświetleniu.
 • Wymiary sceny : 12 x 15 m.
 • Płyta CD Audio z materiałem muzycznym (w dobrym stanie!) powinna być dokładnie opisana i

dostarczona przed występem do akustyka.

 • Jury może przerwać występ o ile prezentacja programu przekroczy limit czasowy.
 • Zespół zobowiązany jest do odbioru nagród i upominków w dniu przeglądu.
 • Kolejność prezentacji zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora - www.rckp

.krosno.pl w dniu 29 listopada 2019 r.

 • Instytucje zgłaszające zespół ubezpieczają jego członków na przejazd, pobyt oraz pokrywają

koszty transportu, a także zabezpieczają zgodną z przepisami liczbę opiekunów.

 • W przypadku nie odwołania uczestnictwa do 29 listopada 2019 r. wpłacona akredytacja nie podlega

zwrotowi.

 • Instytucje delegujące zespoły, proszone są o podanie wszystkich danych do faktury. W przypadku

przelewów należy podać na kogo wystawić fakturę (osoba fizyczna lub prawna).

 • W trakcie imprezy będzie działał bufet.
 • Wszystkie kwestie nieujęte w regulaminie rozstrzyga organizator.
 • Zgłoszenie do udziału w Mikołajkowych Spotkaniach Tanecznych jest jednoznaczne z akceptacją

niniejszego regulaminu.

 • Szczegółowych informacji na temat imprezy udziela instruktor RCKP - Dagmara Krzanowska-Szelc

(tel. 13 432 18 98 w. 208 w godz. 12.00 - 16.00) lub e-mail: kleks@rckp.krosno.pl

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Regionalne Centrum Kultur Pogranicza

ul. Kolejowa 1, 38 - 400 Krosno

tel. 13 43 218 98, fax. 13 43 215 71

kleks@rckp.krosno.pl

Strona organizatora